قوانین و مقررات

این صفحه مربوط به سوپراپلیکیشن سبکی نو است که متعهد به حفاظت از حریم شخصی کاربران می باشد.این خط مشی نحوه رفتار با اطلاعات دریافتی از کاربران را تعیین می کند.
اگر تصمیم به استفاده از خدمات ما گرفته اید، شیوه های حفظ حریم خصوصی شما (به عنوان کاربر) در این خط مشی رازداری توضیح داده شده است این صفحه مربوط به سوپراپلیکیشن سبکی نو است که متعهد به حفاظت از حریم شخصی کاربران می باشد.این خط مشی نحوه رفتار با اطلاعات دریافتی از کاربران را تعیین می کند.
اگر تصمیم به استفاده از خدمات ما گرفته اید، شیوه های حفظ حریم خصوصی شما (به عنوان کاربر) در این خط مشی رازداری توضیح داده شده است این صفحه مربوط به سوپراپلیکیشن سبکی نو است که متعهد به حفاظت از حریم شخصی کاربران می باشد.این خط مشی نحوه رفتار با اطلاعات دریافتی از کاربران را تعیین می کند. اگر تصمیم به استفاده از خدمات ما گرفته اید، شیوه های حفظ حریم خصوصی شما (به عنوان کاربر) در این خط مشی رازداری توضیح داده شده است این صفحه مربوط به سوپراپلیکیشن سبکی نو است که متعهد به حفاظت از حریم شخصی کاربران می باشد.این خط مشی نحوه رفتار با اطلاعات دریافتی از کاربران را تعیین می کند. اگر تصمیم به استفاده از خدمات ما گرفته اید، شیوه های حفظ حریم خصوصی شما (به عنوان کاربر) در این خط مشی رازداری توضیح داده شده است